• تهران
  • 02155233047-02155233048-09191195048-09120252348دبی سنجی و صحت سنجی و کالیبراسیون فلومترهای شرکت کانسار خزر(کارخانه ید اینچه برون)

فلومترهای مربوط به کارخانه ید اینچه برون دراستان گلستان و خطوط انتقال آب این کارخانه بوسیله فلومتر های پرتابل توسطکارشناسان این شرکت صحت سنجی و دبی سنجی گردید