• تهران
  • 02155233047-02155233048-09191195048-09120252348دبی سنجی و صحت سنجی و کالیبراسیون فلومترهای تصفیه خانه پردیس تهران

فلومترهایورودی و خروجی تصفیه خانه پردیس تهران توسط کارشناسان شرکت فناوری های سنجش رادینبررسی و معایب برطرف و صحت سنجی گردید.

فلومترهای این محل بر روی لوله های سایز 1000 میلیمتر نصب گردیده اند که بصورت دوره ایصحت سنجی میشوند


این فرآیند در بازه زمانی هر سال یکبار بهدرخواست کارفرمای محترم توسط کارشناسان شرکت فناوری های سنجش رادین انجام میپذیرد.

قطر بالای خطوط ، جریان بالا و حساسیت کارفرماباعث شده است تا تجهیزی استفاده شود که تمامی قابلیت های مورد نظر کارفرما راداشته باشد. استفاده از فلومتر التراسونیک پانامتریکس میتواند تمامی خواسته هایکارفرمای محترم را برآورده کند.