• تهران
  • 02155233047-02155233048-09191195048-09120252348صحت سنجی و دبی سنجی و کالیبراسیون فلومترهای نصب شده در تصفیه خانه بزرگ گیلان

فلومترهای منصوبه در تصفیه خانه بزرگ گیلان بر روی خطوط 800، 1000 و 1200 میلیمتر بوسیله فلومتر التراسونیک GE توسط کارشناسان شرکت فناوری های سنجش رادین صحت سنجی و دبی سنجی گردید.

این فرآیند در بازه زمانی شش ماه یکبار به درخواست کارفرمای محترم توسط کارشناسان شرکت فناوری های سنجش رادین انجام میپذیرد.

قطر بالای خطوط ، جریان بالا و حساسیت کارفرما باعث شده است تا تجهیزی استفاده شود که تمامی قابلیت های مورد نظر کارفرما را داشته باشد. استفاده از فلومتر التراسونیک پانامتریکس میتواند تمامی خواسته های کارفرمای محترم را برآورده کند.