• تهران
  • 02155233047-02155233048-09191195048-09120252348

محصولات ما

یک دسته را انتخاب کنید تا محدوده آن محصول را ببینید.

فلومترها

حرکت سیال تحت تأثیر نیروها یا تنش های نامتعادل است.

ارتفاع سنج ها

دستگاه های اندازه گیری سطح می توانند به کنترل مایع یا جامد کمک کنند یا آنرا نشان دهند.

تجهیزات سنجش فشار

ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری فشار مطلق .

تجهیزات سنجش دما

اندازه گیری گرما یا سردی یک شی یا ماده با اشاره به برخی مقادیر استاندارد.

آنالیزورها

بررسی دقیق به منظور شناسایی علل، عوامل کلیدی، نتایج احتمالی.

تجهیزات انتقال اطلاعات

تجهیزات انتقال اطلاعات

همکاران ما